דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הודעה בדבר מכרז פומבי לקבלת שירותי פריסת תשתית תקשורת ושירותי תחזוקת תשתיות תקשורת קיימות באתרי חברת נמל אשדוד בע"מ שבנמל אשדוד

הודעה מס' 4 

בהמשך לפרסום מיום  6.1.2008 (להלן: "הפרסום העיקרי") בדבר המכרז הנ"ל, ולפרסומים מיום 24.3.08 (הודעה מס' 2) ומיום 27.3.08 (הודעה מס' 3) (להלן: "הפרסומים המתקנים") בדבר המכרז הנ"ל, חברת נמל אשדוד בע"מ מבקשת להודיע כדלקמן:

  1. תנאי הסף בסעיף 1.7 לפרסום העיקרי יוחלף בתנאי הסף שלהלן:
    "המציע רשום אצל רשם הקבלנים במועד הגשת ההצעה בענף 240 – הנחת קווי תקשורת, סיווג א-1 לפחות   ו/או בענף 200 – כבישים תשתית ופיתוח, סיווג א-1  לפחות;  וגם"
  2. סיור מציעים נוסף, לרוכשי המכרז בלבד, אשר השתתפות בו חובה ייערך ביום ב', 2/6/2008, בשעה 9:00 ויצא  מחדר רמ"ד תקשורת, חדר מס' 12 בקומת קרקע, בבניין מינהלה של חברת הנמל בנמל אשדוד.
    אם עד לתאריך 29/5/2008 בשעה 12:00 לא ירכשו מסמכי המכרז ע"י מציעים נוספים, סיור המציעים יבוטל והודעה על כך תימסר לכל המציעים.
  3. המועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור בסעיף 2 לפרסום המתקן מיום 24.3.08, נדחה ליום א', ה- 15 ביוני, 2008, שעה 12:00.
  4. הסברים נוספים:
    לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות, בכתב בלבד, עד לתאריך 10/6/2008, בשעה 12:00 לרמ"ד תקשורת בחברת הנמל, בפקס מס':   08-8517429.

לא חל כל שינוי ביתר סעיפי הפרסום העיקרי.