דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא פריקה וטעינה של כימיקלים בצובר

23/07/2008
חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל"), מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת המענים לבקשה ליום א', 17.8.2008 בשעה 12:00. לא יתקבלו מענים לאחר מועד זה.

כללי

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") בוחנת את צורכי השוק בעניין פריקה וטעינה של כימיקלים ו/או שמנים בצובר  מכלי שיט אל חוות מכלים ומחוות מכלים אל כלי השיט. 

לצורך כך, מעוניינת חברת הנמל בקבלת מידע בדבר יבואנים, יצואנים וסוחרים של כימיקלים בצובר בישראל המעוניינים לשנע את מטענם דרך נמל אשדוד וזאת במסגרת בחינה כללית של הנושא.

המידע הנדרש

מבלי שהדבר יהווה התחייבות מצידה, מזמינה חברת הנמל גורמים העוסקים בתחום הנ"ל והמעוניינים בכך להעביר אליה מידע בכתב כמפורט להלן:

 1. פרטי הגוף המשיב – לרבות שם החברה, מס' עוסק מורשה, מקום משרדי החברה, מקום מפעל החברה וכן פרטי איש הקשר אצל המשיב לרבות תפקידו, דרכי ההתקשרות עימו וכל מידע רלוונטי נוסף שהמשיב ימצא לנכון.
 2. מידע מפורט על פעילות הגוף המשיב בעניין:
  א. סוגי הכימיקלים ו/או השמנים בנוזל אותן מייבאת ו/או מייצאת החברה לרבות- 
  -  נתונים פיסיקליים וכימיים על כל כימיקל: Density, Boiling point, Acidity, Viscosity, Odor.
  - האם הכימיקלים הינם חומרים מסוכנים (על-פי החוק הישראלי) ומה הן דרישות הבטיחות ו/או איכות הסביבה לעניין חומרים אלו.
  - מספר UN או CAS ובמידה ומדובר בתערובות לפרט את הרכב התערובת.
  - מחיר ממוצע עבור כל כימיקל.

  ב. היקף הפעילות של הגוף המשיב בתחום, לרבות: היקף השינוע החודשי והשנתי לכל כימיקל ביחידות של טונות.
  כמו כן, יש לפרט את סוגי כלי השיט המשנעים את הכימיקל ביחידות של אלפי טונות, אורכו ומקסימום השוקע שלו.

  ג. דרישות האיחסון של הכימיקלים בצובר, לרבות:
  - סוג המכל, גודלו, האם נדרש חימום או קירור.
  - מספר המכלים, גודלם והשטח הנדרש להעמדת המכלים.
  וכל מידע רלוונטי נוסף שהמשיב ימצא לנכון.

אופן הגשת מענה לבקשה

את כל המידע האמור לעיל, יש להגיש עד ליום ה', 31.7.2008, לתיבת ההצעות שבמדור רכש, בקומה א' של בניין מחלקת ציוד בחברת הנמל.

לא יתקבלו מענים לאחר מועד זה.

לשאלות והבהרות בעניין בקשה זו, ניתן לפנות לד"ר יהודה היימליך, מנהל פיתוח עסקי ואיכות הסביבה בחברת הנמל, בטלפון: 08-8517339 ו/או בדוא"ל: [email protected]

מוצהר ומודגש במפורש, כי בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסוף מידע  והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ואין בכך כדי לחייב את חברת הנמל בכל עניין שהוא; כמו כן, אין בבקשה זו משום התחייבות כלשהי של חברת הנמל להמשיך ו/או לפעול בהליך בנושא דנן.

בנוסף, בקשה זו אינה מהווה התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת בין חברת הנמל לבין מי מהגופים המשיבים.

עם זאת, חברת הנמל שומרת על זכותה להשתמש במידע אשר יתקבל לפי בקשה זו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יחד עם זאת יצוין, כי אם תחליט חברת הנמל להמשיך בשלבים הבאים של הליכי ההתקשרות ו/או לקיים הליך מכרזי בעתיד, תהיה רשאית חברת הנמל לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה. 

חברת הנמל שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, לגופים שהשיבו ל- RFI זה, בבקשה להשלמת מידע והבהרות, ביקור באתרי המשיבים וכיו"ב.