דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

בקשה לקבלת מידע והדגמה (RFI/RFD) בנושא משקף מכולות בטכנולוגית Drive Through

כללי

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מעונינת לבחון אפשרות לרכוש מערכות שיקוף מכולות בטכנולוגית Drive Through (להלן: "המערכת" ו/או "המערכות"). 

 לצורך כך, מעוניינת חברת הנמל בקבלת מידע וביצוע הדגמה ו/או בחינה של המערכות.

 פרויקט בידוק מקדים בנמלים הינו פרויקט שבבסיסו שיקוף וזיכוי ביטחוני של מכולות הנכנסות לנמלים מהרציפים, במסגרת יבוא ומשערי הנמל , במסגרת יצוא.

בשל המשמעויות התפעוליות נדרש מענה ביטחוני ותפעולי יעיל שימנע עיכובים בפריקה והעמסה של אניות ומניעת עומסים תפעוליים בנמל.

על כן, בוחנת חברת הנמל אפשרות השימוש במערכות שיקוף ניידות (בקו הרציף) ונייחות (בשערי הנמל) המבוססות על עיקרון Drive Through ("סע דרך") בהן משוקפת הסחורה/מכולה על גבי המשאית תוך כדי תנועה דרך המשקף, כשהיא נהוגה ע"י נהג.

במסגרת הפרויקט קיימת חשיבות גבוהה לביצועי המערכת ותפוקתה, לנושא בטיחות הקרינה לנהגי המשאיות וכן לאפשרות התממשקות המערכות בצורה אינטגרלית עם מערכות השליטה והבקרה הקיימות בנמל.

חברת הנמל מעוניינת בקבלת מידע בדבר ספקים ו/או יצרנים של מערכות כנ"ל, העונים על הדרישות המוגדרות להלן וזאת במסגרת בחינה כללית של הנושא.

בהתאם לכך, בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסוף מידע והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, ואין בה משום התחייבות כלשהי של חברת הנמל להמשיך ו/או לפעול בהליך רכש כלשהו. בקשה זו אינה מהווה התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת בין חברת הנמל לבין מי מהפונים.

 עם זאת, חברת הנמל שומרת על זכותה להשתמש במידע אשר יתקבל לפי בקשה זו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. מבלי שהדבר יהווה התחייבות מצידה, הבקשה לקבלת מידע מיועדת לגורמים העוסקים בתחום דנן ועומדים בדרישות הבאות:

  1.1 המשיב הינו ספק ו/או יצרן ו/או נציג מורשה בישראל מטעם היצרן, של מערכות שיקוף מכולות בטכנולוגית Drive Through תצורה ניידת ו/או נייחת.

   1.2 למשיב מערכת אחת לפחות לשיקוף מכולות בטכנולוגית Drive Through המותקנת באתר. 

  1.3 למשיב נציג שירות מוסמך בישראל.

  1.4 המשיב  יפרט יכולות ביצועי המערכת.

  1.5 למערכת המוצעת יכולת לשקף מכולה ו/או מטען על גבי משאית, ברוחב 2.5 מ'  ובגובה של עד 3 מ' , ללא עיוותים או חיתוך פינות.

  1.6 למערכת יכולת להתממשק למערכות שליטה ובקרה חיצוניות כגון LPR, RFID, בקרת קרינה, OCR, טמ"ס וכו'.

  1.7 למשיב קיים מכשיר שיקוף העומד בתקנים בינלאומיים ומקומיים בנושאים הבאים: בטיחות קרינה , חשמל ותנאי סביבה.
  י
 2. המידע הנדרש
  מבלי שהדבר יהווה התחייבות מצידה, מזמינה חברת הנמל גורמים העוסקים בתחום הנ"ל העומדים בדרישות המפורטות לעיל להעביר אליה מידע בכתב כמפורט להלן:

  2.1 פרטי הגוף המשיב – לרבות שם החברה, מס' עוסק מורשה, מקום משרדי החברה, מקום מפעל החברה וכן פרטי איש הקשר אצל המשיב לרבות תפקידו, דרכי ההתקשרות עימו וכל מידע רלוונטי נוסף שהמשיב ימצא לנכון.

  ככל שהמשיב הינו נציג היצרן בישראל, עליו לצרף למענה אישור היצרן כי הינו נציג ו/או מפיץ מורשה מטעמו בישראל.

  2.2 מידע מפורט על פעילות הגוף המשיב בעניין ועל סוג המערכות שברשותו:

  2.2.1 ניסיון:

  2.2.1.1 היכן מותקנות מערכות שיקוף מהסוג/ים המוצע/ים.
  2.2.1.2 פרק הזמן ומידת הניסיון התפעולי והמבצעי.
  2.2.1.3 סוגי מטענים הנבדקים במערכות אלו.
  2.2.1.4 הגורמים המפעילים את המערכת.

  2.2.2 מערכת:

  2.2.2.1  סוג המשקף (נייח ו/או נייד), לרבות אישור בעלות מוכחת או רישיון בלעדי על המוצר.
  2.2.2.2  סוג המקור והגלאים.
  2.2.2.3  עוצמת המקור.
  2.2.2.4  גיאומטרית השיקוף, איכות התמונה המתקבלת כפונקציה של זמן השיקוף.
  2.2.2.5  ביצועי המערכת במימדי חדירות, ניגודיות, רזולוציה.
  2.2.2.6  גודל מקסימאלי של מטען הניתן לשיקוף במערכת.
  2.2.2.7  מימדי המערכת (Foot Print). 
  2.2.2.8  תיאור תהליך השיקוף זמן הצגת תמונת הפענוח  כולל זמן נדרש לשיקוף.
  2.2.2.9  המשיב יפרט אחוזי הצלחה וכשלון של המערכת.
  2.2.2.10 אורך חיי המערכת.
  2.2.2.11 תאור תפוקת המערכת (Troughtput) במאפייני תפעול שונים (קצב  שיקוף המכולות).
  2.2.2.12 תיאור מפורט של עמדות ההפעלה והפענוח.
  2.2.2.13 תיאור  מערכת אגירת ואיחזור מידע והאפשרות להתממשקות למערכות מידע וניהול חיצוניות.
  2.2.2.14 תיאור יכולות עבודה בממשק למערכות שליטה ובקרה חיצוניות (כגון: RFID;OCR;LPR; טמ"ס, ניטור קרינה וכו').

  2.2.3 סביבת עבודה:

  2.2.3.1 תיאור תשתיות בינוי, חשמל ואחרות הנדרשות להפעלת המערכת.
  2.2.3.2 עמידה בתנאי סביבה כולל תקנים בינ"ל והצגת אישורים רלוונטיים.
  2.2.3.3 שטח תיפעולי נדרש להפעלה מיטבית כולל הגדרת אזור מבוקר (controlled area).
  2.2.3.4  אופן ניוד והצבה של המערכת הניידת.

  2.2.4 בטיחות קרינה

  2.2.4.1  המשיב יציג פרוטוקול בטיחות קרינה הכולל עבודה בתקנים בינלאומיים וכן הצגת אישורי בטיחות רלבנטיים.
  2.2.4.2  מיפוי רמות קרינה מסביב למערכת ואזורים אסורים לגישה. מנת קרינה מירבית לעצם משוקף.
  2.2.4.3  מנת קרינה מירבית בתא הנהג בשיקוף.
  2.2.4.4  שיטות ניטור קרינה באתר ובמשאית.
  2.2.4.5  פירוט של מעגלי חיגור (אינטרלוקים) קיימים וכן אמצעי בטיחות נוספים (הן בשגרה והן במקרה של תקלה).
  2.2.4.6  אופן הגנה על האזור המבוקר (controlled area).
  2.2.4.7  אופן מעקב אחר רמות חשיפה של נהגים.

  2.2.5 תחזוקה
  2.2.5.1  עמידה בתקנים בינ"ל והצגת אישורים רלוונטיים.
  2.2.5.2  תכנית תחזוקה הנדרשת למערכת.
  2.2.5.3  אם למשיב מערך שירות ותחזוקה פעיל, יש לפרט את מערך השירות והתחזוקה וזמן התגובה והמענה ללקוחות.
  2.2.5.4  פירוט אופן גריעת המערכת.

  וכל מידע רלוונטי נוסף שהמשיב ימצא לנכון.
  י
 3. ביצוע הדגמה:

  3.1  חברת הנמל שומרת לעצמה את הזכות לבחון מכשירי הבידוק של המשיבים, בהתאם למענים שיתקבלו והתקדמות הפרויקט, על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  3.2  ככל שתבחר חברת הנמל לבצע שלב של בחינה ו/או הדגמת מכשירי הבידוק של המשיבים, תבוצע הבחינה כמפורט להלן:
  3.2.1 שלב ראשון, יציג המשיב את המערכת בפני נציגי חברת הנמל באמצעות מצגת,  יפרט את יכולותיה ויענה על שאלות הבהרה.
  3.2.2  שלב שני, יערך המשיב להצגת מכשיר הבידוק כשהוא פועל ומותקן אצל אחד  מלקוחותיו (יש להציג אישור מהלקוח להצגת מערכת זו) . קיימת אפשרות לביצוע הדגמות שלא באתר הלקוח.
  3.2.3 משיב יהיה אחראי לתיאום מול הלקוח בו מותקן המכשיר בידוק וכן לכל היבטי ההפעלה והבטיחות הרלוונטיים להדגמת פעולת מכשיר הבידוק. 
  3.2.4 לקראת ביצוע שלב זה ייערכו פגישות מקדימות עם נציגי החברה ויועבר פרוטוקול בדיקות מפורט- קרי: תכנית ניסוי, בהתאם לקריטריונים שיקבעו   ע"י חברת הנמל.
  י
 4.  אופן הגשת מענה לבקשה:
  4.1      את המענים יש להגיש עד ליום 17/9/08 בשעה 16:00 לתיבת ההצעות שבמדור רכש, בקומה א' של בניין מחלקת ציוד בחברת הנמל.
  לא תתקבלנה פניות לאחר מועד זה.

  לשאלות והבהרות בעניין בקשה זו, ניתן לפנות למר ברנרד בן ישי, הממונה על הביטחון בחברת הנמל, בטלפון: 08-8517250 ו/או בפקס: 08-8517260.
  4.2 המענה יש להגיש בחמישה העתקים מודפסים וכרוכים וכן במדית מחשב (CD) בפורמט Office/PDF; בהתאם לספרור והמספור של מסמך ה- RFI.
  כמו כן ניתן לצרף חומר נוסף משלים באמצעות מדיה מגנטית (סרטונים, מצגות וכדומה).

  4.3  במידה והמענה מתייחס למערכות משני הסוגים (ניידת ונייחת) יתייחס המשיב בנפרד לכל אחת מהמערכות.
  המשיב נדרש לצרף מסמכים, אישורים ומפרטים טכניים רלוונטיים. 

  4.4 המשיב ייערך להציג את המענה לבקשה לקבלת מידע והדגמה RFI/RFD בפני נציגי חברת הנמל וזאת ע"פ תכנית ניסוי שתוכן ע"י נמל אשדוד.

  המענה והמצגת שיועברו יהיו בעברית ובמידה והמשיב רואה לנכון ניתן לצרף את מסמכי המקור באנגלית.

  4.5 אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה.

  יחד עם זאת יצוין, כי אם תחליט חברת הנמל להמשיך בשלבים הבאים של הליכי ההתקשרות ו/או לקיים הליך מכרזי בעתיד, תהיה רשאית חברת הנמל לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה.

  4.6 חברת הנמל שומרת לעצמה את הזכות לפנות, ככל שיידרש, לגופים שהשיבו ל- RFI זה, בבקשה להשלמת מידע והבהרות, ביקור באתרי המשיבים וכיו"ב.

  4.7 המשיבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו להם בקשר למענה לבקשת מידע והדגמה זו. המשיבים לא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי בגין הכנת ו/או הגשת מענה לבקשה זו. 

  4.8 חברת הנמל רשאית, בכל עת, לדחות את המועד האחרון להגשת המידע וכן לשנות הוראות ותנאים הנוגעים להליך זה, הכל על פי שיקול דעתה המוחלט.