דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הליך מס' 193/14 הסדרים בקשר עם פעילות חברות לאספקת שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל

חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מבקשת לקבוע הסדרים בקשר עם פעילות חברות ו/או גורמים המבקשים לספק שירותים שונים לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל והכול כמתואר במסמכי ההליך (להלן: "ההליך").

 1. השתתפות בהליך:
  הליך זה מופנה לכל חברה ו/ או גורם  המספק, או מבקש לספק, שירותים  לכלי שיט בנמל אשדוד ולמשתמשים בשירותי הנמל, כהגדרתם בסעיף 1 בטופס הפנייה לקבלת מסמכים המצורף למסמכי הליך זה ( להלן- "השירותים"), והעומדת בכל התנאים האחרים המפורטים במסמכי הליך זה.
 2. תקופת ההתקשרות עם ספקי השירותים  תהא לשנה אחת, החל מיום חתימת החוזה, וחברת הנמל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות, שנה כל אחת.
 3. את מסמכי ההליך ניתן לקבל במדור נכסים ומסחר של חברת הנמל (בקומת הקרקע של בניין מנהלה  בנמל אשדוד) החל מיום 10/2/2014, בין השעות 08:00-16:00, או באתר האינטרנט של חברת הנמל. 
  לבירור פרטים, ניתן לפנות לגב' שרון פאר- שחור בכתב בלבד, בפקס: 08-8517365.
 4. המעוניינים להשתתף בהליך זה, מתבקשים למסור את כל המסמכים הנדרשים במעטפה סגורה למדור נכסים של חברת הנמל (בקומת הקרקע של בניין מנהלה בנמל אשדוד), לידי גב' שרון פאר-שחור.
  מובהר בזאת כי בכל מקרה, החל מיום 1/3/2014, לא תתאפשר אספקת השירותים בנמל אשדוד ללא חתימה על מסמכי הליך זה.
  עם זאת, חברת הנמל תאפשר הגשת הצעות להליך זה גם לאחר המועד הנקוב לעיל, בין אם מדובר במציעים אשר מספקים כיום שירותים בנמל אשדוד ובין אם מדובר במציעים אחרים.

 מסמכי מצורפים
צרופה 1 אישור רוח בדבר זכויות חתימה
פרסום מתן הרשאות לצד ג בנמל
נספח ג איכות הסביבה
נספח ב ביטוח
נספח א בטיחות
טופס פניה לקבלת מסמכים הרשאה והסדרה פעילות צד ג בנמל
חוזה הרשאה והסדרה צד ג בנמל
אישור פניה הסדרה והרשאה צד ג בנמל