דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

הודעת ביטול: הודעה מס' 3 לקבלנים מכרז פומבי מס' בנ - 2016/2292 לשדרוג תחנת שאיבה מס ' 2 להגברת לחץ מים לכיבוי אש בנמל אשדוד עבור חברת נמל אשדוד בע"מ

  1. בהתאם להחלטת וועדת המכרזים של חברת הנמל (להלן: "חברת הנמל") מיום 06/02/2017 חברת הנמל מבקשת להודיע כי המכרז שבנדון מבוטל.
  2. חברת הנמל נערכת לפרסם מכרז חדש בעניין, אשר יכלול תנאי סף מעודכנים.​