דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תנאי שימוש

לחצו לצפיה בתנאי שימוש לרכישת מכרזים באתר

כללי
חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל") מספקת את המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים:

המונח "חברת הנמל" להלן משמעה, לרבות עובדיה ונציגיה.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

טרם גלישה באתר, מתבקש המשתמש לקרוא את תנאי השימוש המפורטים להלן.

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר והינם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

פניות לחברה
בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספותהנוגעות לתחום פעילות חברת הנמל, ניתן לפנות ישירות לחברה בדואר אלקטרוני באמצעות הטופס המקוון באתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אלו הנגזרות מדיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, בתכנים המופיעים בשירות זה, שייכות לחברת הנמל.

אין להעתיק העתקה מלאה ו/או חלקית, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן התוכן המוצג באתר זה לרבות כל מוספיו, אין לעשות שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו, איחסון בארכיון, תירגום, עריכה מחדש, ללא קבלת הסכמתה של חברת הנמל מראש ובכתב.

כל זכויות היוצרים תהיינה קניינה של חברת הנמל בלבד ואלו חולשות, בין השאר, על טקסט, עיצוב האתר, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, קטעי אודיו, גרפיקה, קוד מחשב, תוכנה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא חברת הנמל ובין אם הוא גורםאחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שישבה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויותהיוצרים בו.

אחריות
השירות מוצע לציבור "כמות שהוא"  ("AS IS").

מובהר בזאת כי המשתמש פוטר בזאת את מנהליה ו/או עובדיה ו/או נושאי משרה ו/או הבעלים של חברת הנמל מאחריות, כאמור להלן.

חברת הנמל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא חברת הנמל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

חברת הנמל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

חברת הנמל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט (כגון – ( cgi Java, JavaScript, Active-X.

שמירת סודיות
מידע אישי שנמסר לחברת הנמל באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

שינויים בתקנון זה
חברת הנמל רשאית לשנות לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת את הוראות התקנון.

חברת הנמל משתמשת באתרים בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע והגולש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד חברת הנמל בעניין זה, ובלבד שחברת הנמל נקטה באמצעים סבירים למנוע את הכניסה הלא מורשית.

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל
במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

הגולש ו/או המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברת הנמל ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.