דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נמל אשדוד מאשר את התוצאות הכספיות למחצית הראשונה לשנת 2023שאול שניידר, יו"ר הדירקטוריון: "החברה נמצאת בתקופה מפנה עסקית בה התחרות מחריפה וסימני ההאטה
המשקית בישראל, נותנים את אותותיהם על התוצאות הכספיות שלנו. אנו פועלים באופן אינטנסיבי על מנת להיות תחרותיים, יעילים ומתקדמים על מנת להמשיך ולהיות רווחיים וצומחים. זה מחייב אותנו לחזק באופן דרמטי היבטים הקשורים בפיתוח עסקי, שיפור היעילות, השירות והחדשנות. אנו מחויבים לזאת באופן מלא בחזון וביישום.״​​

רווח נקי במחצית הראשונה לשנת 2023: 71 מיליוני ₪, לעומת הפסד של 278(1) מיליוני ש"ח  במחצית הראשונה לשנת 2022
מחזור הכנסות במחצית הראשונה לשנת 2023  535 מיליוני ₪, לעומת 630 מיליוני ₪ במחצית הראשונה לשנת 2022, קיטון של 15%
        הנובע מהתגברות התחרות וסימני האטה משקית
הון עצמי ליום 30 ביוני 2023:  2,784 מיליוני ₪, לעומת  2,660 מיליוני ₪ לתקופה המקבילה אשתקד.
רווח תפעולי(2) במחצית הראשונה לשנת 2023: 60 מיליוני ₪, לעומת כ-120 מיליוני ₪ במחצית הראשונה לשנת 2022
EBITDA(3)  במחצית הראשונה לשנת 2023: 125 מיליוני ₪, לעומת  178 מיליוני ₪ במחצית הראשונה לשנת 2022, קיטון של 53 מיליוני ש"ח
הכנסות מימון במחצית הראשונה לשנת 2023: 25 מיליוני ₪, לעומת הוצאות מימון של 71 מיליוני ₪ במחצית הראשונה לשנת 2022
נתונים עיקריים ברבעון השני לשנת 2023:
        - רווח נקי - 31 מיליוני ש"ח (לעומת 22 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד)
        - רווח תפעולי(2) - 15 מיליוני ש"ח (לעומת 72 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד)

(1) כולל הוצאות חד פעמיות, נטו ממס, בסכום של כ- 300 מיליוני ש"ח המתייחסות להערכות החברה לתחרות
(2) רווח תפעולי מהפעילות העסקית, לפני הוצאות אחרות
(3) רווח תפעולי תזרימי

אלי בר יוסף, מנכ"ל בפועל של חברת נמל אשדוד: "סביבת התחרות מתקדמת ומשתכללת, עם זאת חברת נמל אשדוד ממשיכה להציג רווחיות עקבית. אנו פועלים בנחישות לחיזוק מוקדי הכנסה קיימים וחדשים ולמנף את מקצועיות עובדי הנמל והידע הצבור בתחומי הפעילות המגוונים של הנמל."

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2023 הסתכם ב- 71 מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה  להפסד של 278 מיליוני שקלים חדשים הכוללים הוצאות חד פעמיות בסכום של כ- 390 מיליוני שקלים חדשים (ובמונחי רווח נקי, כ- 300 מיליוני שקלים חדשים) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות במחצית הראשונה של שנת 2023 הושפע מהתקדמות התחרות והסתכם ב- 60 מיליוני שקלים חדשים, בהשוואה לכ- 120 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מימון במחצית הראשונה לשנת 2023 הסתכמו ב- 25 מיליוני שקלים חדשים בהשוואה להוצאות מימון של 71 מיליוני שקלים חדשים בתקופה המקבילה אשתקד, בהשפעת התייצבות סביבת הריבית והאינפלציה.


הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב- 31 מיליוני ש"ח, בהשוואה לרווח הנקי בתקופה מקבילה אשתקד שהסתכם ב- 22 מיליוני ₪. הרווח הנקי הושפע מהתקדמות התחרות מחד ומשיפור בהכנסות המימון מאידך

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב- 15 מיליוני ש"ח, בהשוואה לרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות בתקופה מקבילה אשתקד שהסתכם ב- 72 מיליוני ש"ח. הרווח התפעולי הושפע גם מתשלום מקדמה בסכום של 7 מיליוני ₪  בגין הסכם מסגרת שכר במגזר ציבורי.
התוצאות הכספיות של הנמל מיוחסות לכלל הפעילות הנמלית; מגזרי המכולות, הרכבים, מטען כללי, תפזורת ואוניות נוסעים. 

המחצית הראשונה לשנת 2023 התאפיינה בהתקדמות בקצב התחרות בעקבות הקמת הנמלים הפרטיים והתבססותם של נמלים אלה כשחקנים משמעותיים יותר עם נתח שוק מהותי. בהתאמה, ירד בחלק מהמטענים היקף הפעילות תוך שהנמל, במקביל, משפר את השירותים ללקוחות בתחום האחסנה ושירותים נוספים. 

במגזר המכולות – היקף המכולות שנטען ונפרק בנמל, במחצית הראשונה לשנת 2023, הסתכם ב-353 אלף מכולות בהשוואה ל 447 אלף מכולות בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה הינה בהשפעת התגברות התחרות וירידה מסוימת בביקושים.

במגזר הרכבים – במחצית הראשונה לשנת 2023 נפרקו בנמל כ-78 אלף רכבים לעומת כ-64 אלף רכבים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול משמעותי של כ- 22%. הגידול הינו בהשפעת הביקושים ובהשפעת הגדלת חלק הרכבים המיובאים לנמלי הים התיכון.

מגזר התפזורת - הושפע מהפעלת מסוע הגרעינים החדש תוך שהנמל מתמקד בשיפור תפוקותיו. 
במחצית הראשונה לשנת 2023 חלה עליה בכמות התבואות (כ- 600 אלפי טון  גרעינים שעברו במסוע במחצית 1 2023 לעומת כ- 140 אלפי טון בתקופה מקבילה אשתקד).  מנגד חלה ירידה בפעילות מוצרי הגרעיניםובפעילות המלט כך שבסה"כ נפרקו ונטענו 4,467 אלפי טון תפזורת בהשוואה ל 4,309 אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד (עלייה של כ- 4%). 

היקף המטען הכללי הסתכם ב-563 אלפי טון בהשוואה ל 969 אלפי טון בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון משמעותי של 41.9%. הקיטון נובע הן מהשפעת הירידה בהיקף המטען הכללי המיובא לישראל, מהשפעה עקיפה של הירידה במחירי הובלת מכולות וכן מהשפעת התגברות התחרות.

תחום אוניות הנוסעים (הקרוז) חזר לפעילות בשנת 2022 תוך ביקושים גבוהים לפקידת אוניות בנמל אשדוד. במחצית הראשונה לשנת 2023 בלבד פקדו את הנמל כ-36,000 נוסעים.

בתחום האחסנה מקדם הנמל בהצלחה את פעילותו בהתאם לצרכי היבואן והיצואן הישראלי במסגרת הסכמים מסחריים ישירים מולם.


מאזן - סעיפים עיקריים, מיליוני ש"חרווח והפסד, נתונים עיקריים לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני, מיליוני ש"ח רווח והפסד, נתונים עיקריים לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני, מיליוני ש"ח