דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את תחזית הדירוג של חברת נמל אשדוד

בהערכה של מעלות נכתב כי: חברת נמל אשדוד בע"מ היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה המפעילה את נמל אשדוד, אחד מארבעת נמלי הים בישראל. למשק הישראלי תלות גבוהה במיוחד בנמלים בהשוואה למדינות אחרות, במיוחד על רקע היעדר קשרי מסחר עם המדינות השכנות. חברת נמל אשדוד פועלת במודל של חוכר/בעל בית, והיא חוכרת את שטח הנמל מחברת נמלי ישראל בע"מ, חברה אחות בבעלות ממשלתית מלאה.

 

לחברה תחרות משמעותית, אך נתח השוק שלה נשאר יציב סביב כ- 40% מהיקף התעבורה בנמלים. בתחומים מסוימים מחזיקה החברה נתח שוק גדול יותר, אשר מגיע לכ- 50% בענף המכולות והמכוניות. למרות היציבות בנתח השוק, החברה נמצאת בסביבה של תחרות הולכת וגוברת ב-2021 צפוי להיפתח בצמוד לנמל אשדוד נמל הדרום, אשר ישמש מתחרה ישיר. ב-2022 צפוי להיפתח נמל נוסף סמוך לנמל חיפה, אשר יתחרה גם הוא בשני הנמלים הגדולים הקיימים.

בהתאם לכך, החברה השיקה תכנית השקעות רב-שנתית בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקלים, במטרה לשפר את יכולותיה התחרותיות .במסגרת תכנית זו ישודרגו חלק מהרציפים של נמל אשדוד כך שיוכלו לטפל באניות מטען גדולות  ויוקם מסוע משודרג לתפזורת.

 

אנו סבורים כי המסגרת הרגולטורית, המשפטית, הפוליטית והחוזית של החברה תקינה, ואף חיובית לאור מספר צעדים שננקטו בשנים האחרונות לשיפור השקיפות ושינויים מבניים שנעשו לשיפור היעילות.

 

חברת נמל אשדוד מציגה פרופיל סיכון עסקי חלש יחסית לחברות מדורגות מקבילות בעולם, היות שהנמל נתון לתחרות גוברת וקטן יותר בהיקפי פעילותו. מנגד, לחברה מינוף נמוך וניהול וממשל תאגידי חיוביים יחסית למרות קשיים מול הועד, וחשיבות לאומית משמעותית.

 

מבחינה פיננסית אין לחברת נמל אשדוד כמעט חוב מדווח, והחוב המותאם גם הוא מזערי. עיקר התאמת החוב נובעת מחכירת הקרקע את החוב אנו מקזזים מול עודפי מזומנים משמעותיים של כ-800 מיליון שקלים  בסוף 2016. . כמו כן קיימים עודפי יעודה משמעותיים בהיקף של כ-700 מיליון שקלים. .לנמל אשדוד יש גם הכנסות גבוהות מהנדרש לכיסוי עלויות, ולכן החברה מסוגלת לממן את צורכי ההשקעה שלה בעצמה. עם זאת, תכניות ההשקעה לשנים הקרובות צפויות להביא להכנסות תפעוליות נטו  שליליות ולשחוק את עודפי המזומנים. 

 

מנכ"ל חברת נמל אשדוד, יצחק בלומנטל, ציין כי: "דוח הדירוג מציין את מעמדה העסקי האיתן של החברה, קיומן של עתודות כספיות גדולות המקזזות את החוב, המינוף הנמוך וממשל תאגידי חיוביים. אין ספק כי הדו"ח משקף את הצלחת החברה - עובדיה ומנהליה, בפעילות העסקית השוטפת, בשיפור הממשל התאגידי ובהכנת החברה והיערכותה לקראת התחרות בעתיד".

רציפי נמל אשדוד. צילום: אבי רוקח